यस संघको सेवा तथा कार्यहरु देहाय अनुसार हुनेछन ः–

(क) सदस्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा अध्ययन भ्रमण

(ख) समन्वय तथा परामर्श सेवा

(ग) अनुशरण कार्यक्रम

(घ) स्वयंसेवक परिचालन 

(ङ) अनुशन्धान

(च) वैकल्पिक उर्जा कार्यक्रम

(छ) सदस्यहरुको संस्थागत विकास

(ज) पारिवारिक खेती गर्न अभिप्रेरित गर्ने

(झ) सदस्य तथा उनीहरुका परियोजनाको सुरक्षा योजना

(ञ) रणनीतिक तथा व्यवसायिक योजना निर्माण

(ट) मूल्य श्रृङ्खला विकास कार्यक्रम

(ठ) विउ, मासु र दुध उत्पादन कार्यक्रम

(ड) सहकारी संजालको विकास

(ढ) युवा जनशक्तिलाई कृषि प्रविधियुक्त वनाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने

(ण) सामाजिक नेतृत्वको विकास 


ताजा समाचार

Coming Soon...


ताजा गतिविधिहरू

Coming Soon...